Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NAJWSPANIALSZA.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego najwspanialsza.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów, składania zamówień oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem Serwisu jest VICTOR 11 Roman Rybacki, 87-100 Toruń ul. Malinowa 13, zwanego dalej „Sprzedawcą”, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.najwspanialsza.pl, zwanego dalej „Sklepem”. Adres siedziby jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.

1.2. Kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: sklep@najwspanialsza.pl, nr telefonu: +48 (52) 324-03-26, +48 603-695-454 oraz poczty tradycyjnej na adres: VICTOR 11 Roman Rybacki, 87-100 Toruń ul. Malinowa 13.

1.3. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż towarów w skierowanych do Użytkowników. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania promocji podane są indywidualnie dla każdej kampanii.

1.4. Dokonując rejestracji Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie. 

1.5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach Regulaminu, wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

1.7. Treść stron internetowych Serwisu oraz inne informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

1.8. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.9. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami, nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, co nie ma wpływu na ich właściwości.

1.10. Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 4. Warunki świadczenia usług
 5. Ceny
 6. Złożenie zamówienia
 7. Dostawa zamówienia
 8. Sposoby płatności
 9. Prawo odstąpienia od Umowy
 10. Procedura reklamacji
 11. Gwarancja
 12. Zwrot należności Klientom
 13. Zasady korzystania z produkcji muzycznych i filmowych
 14. Postanowienia końcowe

§ 2. Definicje

2.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • (a.) „Klient” – należy przez to rozumieć, Użytkownika lub Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Sklepie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 • (b.) „Sklep” – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową Serwisu, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.najwspanialsza.pl.
 • (c.) „Sprzedawca” – należy przez to rozumieć właściciela Sklepu.
 • (d.) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

§ 3. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedawca. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności

3.2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

3.3. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.najwspanialsza.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie.

3.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym www.najwspanialsza.pl.

3.5. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:

 • (a.) realizacji zamówienia;
 • (b.) archiwizacji;
 • (c.) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

3.6. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

3.7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.8. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie: „Logowanie Klienta”. Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

3.9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać: e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

3.10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 4. Warunki świadczenia usług

4.1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

 • (a.) połączenie z siecią Internet;
 • (b.) Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu Cookies, np.: przeglądarka Firefox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari, Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość ekranu jest optymalna w ustawieniach 1024 x 768 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu i należy je wyłączyć.

4.2. Klient zobowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Sprzedawcę podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

 • (a.) nazwę / nazwisko i imię;
 • (b.) NIP;
 • (c.) adres siedziby / adres zameldowania na pobyt stały;
 • (d.) adres do korespondencji;
 • (e.) adres dostawy zamówionych towarów;
 • (f.) adresy elektroniczne.

4.3. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

§ 5. Ceny

5.1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie Serwisu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Wszystkie oferowane produkty w Sklepie są nowe.

5.2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

5.3. Ceny podane na stronie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i płatności.

5.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.najwspanialsza.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

5.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.7. Sprzedawca informuje, iż oferty o których mowa w pkt. 5.6 niniejszego paragrafu będą ważne do wyczerpania zapasów. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność złożenia zamówienia.

5.8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6. Złożenie zamówienia

6.1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy na towary dostępne w Sklepie poprzez stronę internetową www.najwspanialsza.pl.

6.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6.3. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

6.4. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta o chęci zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

6.6. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna / sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

6.7. Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże Klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w § 8.

6.8. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • (a.) dodanie do koszyka produktu;
 • (b.) wybór rodzaju dostawy;
 • (c.) wybór rodzaju płatności;
 • (d.) wybór miejsca wydania rzeczy;
 • (e.) złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zamówienie”;
 • (f.) zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

6.9. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

6.10. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.11. Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu.

6.12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 • (a.) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • (b.) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • (c.) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

6.13. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu www.najwspanialsza.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.najwspanialsza.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 11 poniżej.

6.14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 7. Dostawa zamówienia

7.1. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym Sprzedawcy dostarczony będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma możliwość przy składaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

7.2. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje w ciągu 48 godzin, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

7.3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje w ciągu 48 godzin po zawarciu Umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy w ciągu 48 godzin.

7.4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

7.5. Zakupiony przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi dokumentami.

7.6. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • (a.) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
 • (b.) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. (pkt. 7.2., 7.3.)

7.7. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

§ 8. Sposoby płatności

8.1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

 • (a.) Przed wydaniem towaru Klientowi:
  – przelewem na rachunek bankowy;
  – za pomocą karty kredytowej.
 • (b.) W momencie odbioru towaru:
  – gotówką do rąk listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  – gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

8.2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

8.3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy na inne podmioty.

8.4. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

8.5. W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym powołując się na numer listu przewozowego.

8.6. Klient może zmienić adres dostawy tylko za zgodą Sprzedawcy.

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy

9.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu odbioru towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

9.3. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej niż pisemna formie.

9.4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

9.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

 • (a.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • (b.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało zdjęte po dostarczeniu;
 • (c.) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

9.13. W przypadku korekty ilościowej towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury lub paragonu na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sprzedawca.

§ 10. Procedura reklamacji

10.1. Podczas przyjęcia zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia towarów, w dniu odbioru zamówienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilość i asortyment dostarczonych towarów są zgodne z fakturą i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu towarów, Klient powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu. Formularz Reklamacja.

10.2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych towaru, Klient powinien niezwłocznie zgłosić te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podając nazwę towaru, jego ilość, datę wykrycia wady towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@najwspanialsza.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy: VICTOR 11 Roman Rybacki, 87-100 Toruń ul. Malinowa 13.

10.3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

10.4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

10.5. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.

10.6. Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia.

10.7. Do reklamowanego produktu należy dołączyć fakturę zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawcę zostanie wystawiona faktura korygująca.

10.8. O rezultacie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.

10.9. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

10.10. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 11. Gwarancja

11.1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, jak i samego Sprzedawcę.

11.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 • (a.) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
 • (b.) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

11.3. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1. Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

11.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

11.5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • (a.) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • (b.) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 • (c.) chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

11.6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11.7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • (a.) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • (b.) żądać usunięcia wady.

11.9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11.10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

11.11. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

11.12. W razie dochodzenia przed Sądem albo Sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez Sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 12. Zwrot należności Klientom

12.1. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

 • (a.) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • (b.) zwrotu produktu (odstąpienia od Umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • (c.) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

12.2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.

12.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

12.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

12.5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w pkt. 12.1. powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.

§ 13. Zasady korzystania z produkcji muzycznych i filmowych

13.1. Klient zobowiązany jest do użytkowania zakupionej muzyki bądź filmu na nośniku CD / MP3 / DVD zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w ustawie z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestie uzyskania licencji na publiczne odtwarzanie zawarte są w informacjach: Licencja.

13.2. Jedynym i wyłącznym właścicielem nagrań w ofercie Sklepu www.najwspanialsza.pl jest Wydawnictwo P.P.H.U. VICTOR 11. Wszystkie płyty Wydawnictwa stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 93) oraz ochronie z Ustawy z dn. 08.06.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211). Na mocy niniejszej Ustawy, Wydawnictwo posiada prawo do publikacji i dystrybucji nagrań. Wymienione w ofercie Serwisu nagrania posiadają licencję za pisemną zgodą Wydawnictwa – z tytułu publicznego odtwarzania nagrań we wszelkich placówkach publicznych.

Producent: P.P.H.U. „VICTOR 11” * Roman Rybacki * 87-100 Toruń * ul. Wesoła 10 * NIP: 953-121-16-45 * Nr Ew. Dz. Gosp. 1117 * www.victorel.pl e-mail: victor@list.pl.

13.3. VICTOR 11 oraz autorzy i kompozytorzy nagrań zawartych w produktach Wydawnictwa nie są członkami polskiej ani żadnej innej Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, stowarzyszenia twórców, artystów, wykonawców oraz organizacji producentów.

13.4 Niniejszym oświadczam, że publiczne odtwarzanie nagrań VICTOR 11 na terenie Polski oraz Unii Europejskiej jest zwolnione z opłat pobieranych przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeniami twórców, artystów, wykonawców oraz organizacji producentów.

13.5. Powyższe dotyczy odtwarzania utworów w obrębie własnej firmy, bez czerpania z tego tytułu dodatkowych korzyści majątkowych, tylko i wyłącznie z oryginalnych płyt VICTOR 11, których zakup jest potwierdzony właściwym dokumentem księgowym wystawionym przez dystrybutora firmę – VICTOR 11 właściciela portalu z muzyką relaksacyjną najwspanialsza.pl. Zwolnienie dotyczy tylko tytułów producenta VICTOR 11 wyszczególnionych na fakturze.

13.6. Wydawnictwo VICTOR 11 wraz z zaświadczeniem o zwolnieniu z opłat za publiczne odtwarzanie muzyki i filmów, udostępnia również nazwę Kontrahenta, który w imieniu Wydawnictwa posiada możliwość wydania niniejszego zaświadczenia. Wszelkie nośniki dźwięku i obrazu będące produkcją – wydaniem VICTOR 11 nie mogą być odtwarzane publicznie bez dowodu księgowego zakupu (faktura VAT, paragon) – płyty Wydawnictwa nie posiadające w/w dowodu nie posiadają również licencji upoważniającej do publicznego ich odtwarzania.

13.7. Jeżeli Klient dokonuje zakupu płyt z muzyką relaksacyjną w celu publicznego odtwarzania należy podać dokładne dane firmy (nazwa, adres + NIP) oraz udzielenie informacji o wystawieniu licencji – korzystając z pola „Dodaj komentarz do Twojego zamówienia” przy wypełnieniu formularza zamówienia internetowego.

13.8. Licencja bezterminowa w cenie zakupu płyty.

§ 14. Postanowienia końcowe

14.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie z usług. Sprzedawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

14.2. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Sprzedawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.

14.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

14.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego działania Sklepu.

14.5. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

14.6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Serwisu używane są w celach identyfikacyjnych mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

14.7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

14.8. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14.9. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce: Informacje – Regulamin sklepu.

14.10. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub Sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

14.12. Sklep działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:

 • (a.) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • (b.) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176, ze zm.);
 • (c.) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.);
 • (d.) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.);
 • (e.) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • (f.) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883);
 • (g.) Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807);
 • (h.) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827);
 • (i.) Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. nr 171, poz. 1206).

14.13. Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl/, na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i Konsumentów.

Stan na dn. 23 maja 2018 r.

NASI PARTNERZY

Proszę wybrać album